Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglická a americká literatúra AAL
Anglická gramatika ANG
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Biológia v anj BIOa
Dejepis DEJ
Dejepis v anj DEJa
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Geografia v anj GEOa
Globálne štúdiá GLS
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Informatika v anj INFa
Katolícke náboženstvo KNB
Katolícke náboženstvo v anj KNBa
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Limity, derivácie, integrály LDI
Matematika MAT
Matematika v anj MAa
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Obchodná angličtina OBA
Rozširujúca matematika RMAT
Rozvoj jazyka LAD
Ruský jazyk RUJ
Seminár z anglického jazyka SAJ
Seminár z biológie SBI
Seminár z dejepisu SDE
Seminár z fyziky SFY
Seminár z geografie SGE
Seminár z chémie SCH
Seminár z informatiky SIN
Seminár z matematiky SMA
Seminár z náuky o spoločnosti SNO
Seminár z nemeckého jazyka SNJ
Seminár z občianskej náuky SOB
Seminár z ruského jazyka SRJ
Seminár zo španielskeho jazyka SSJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Španielsky jazyk SPJ
Telesná a športová výchova TSV
Umenie a kultúra UMK
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria