Navigácia

myšlienka Svätého otca na dnes

 

22. jún

Len OSOBNÉ stretnutie s Ježišom privádza človeka na cestu viery a učeníctva. Mohli by sme mať mnoho zážitkov, uskutočniť veľa vecí, vytvoriť si vzťahy s mnohými ľuďmi, ale len STRETNUTIE s Ježišom v hodine, ktorú pozná len Boh, môže dať plný ZMYSEL nášmu životu a urobiť naše plány a iniciatívy plodnými.

 

19. jún

RADOSŤ, príznačná pre očakávanie Mesiáša, je založená na vytrvalej modlitbe. MODLITBOU môžeme vstúpiť do pevného vzťahu s Bohom, zdrojom pravej radosti. Radosť kresťana nemožno kúpiť. Pochádza z VIERY v Ježiša Krista a zo stretnutia s tým, ktorý je dôvodom našej radosti.

 

14. jún

Čo je viac neplodné ako púšť? A predsa proroci hovoria, že aj púšť ZAKVITNE, vyprahnutá zem sa NAPLNÍ vodou. Práve toto je prísľubom Boha. Diabol si želá neplodnosť, chce, aby sme nežili pre darovanie života iným, ale iba pre seba. Egoizmus, pýcha, márnivosť, vykrmovať si dušu bez toho, aby sme žili pre iných. Diabol dáva rásť burine egoizmu a robí nás neplodnými. Boh je však PLODNÝ.

 

7. jún

VOJNY sú rukolapným znakom opakujúcej sa a absurdnej pýchy. Sú ním však aj všetky malé i veľké ÚTOKY na život, na pravdu, na bratské spoločenstvo, ktoré sú príčinou rôznorodých foriem ľudského a spoločenského úpadku, i úpadku životného prostredia. Za všetko toto chceme a musíme prijať našu ZODPOVEDNOSŤ pred Bohom, pred bratmi a pred stvorenstvom.

 

5. jún

Starostlivosť o dobro blížneho, ktorá vyviera z otvoreného srdca, prúdi ako blahodarná rieka, zavlažujúc vyprahnuté a púštne zeme nenávisti, korupcie, chudoby a násilia, ktoré NIVOČIA ľudský život, ROZDEĽUJÚ rodiny a DEFORMUJÚ dar stvorenia.

31. máj

Evanjelizovať neznamená robiť prozelytizmus. Cirkev rastie nie vďaka prozelytizmu, ale vďaka príťažlivosti, cez SVEDECTVO. Evanjelizácia znamená žiť Evanjelium, svedčiť o blahoslavenstvách, o Dobrom Samaritánovi, svedčiť o odpustení 77-krát. V týchto svedectvách Duch Svätý pracuje, a dochádza k OBRÁTENIAM.

 

25. máj

Aby sme sa nechali POTEŠIŤ Pánom, potrebujeme sa vyzliecť z našich egoizmov, z vecí, ktoré sú naším pokladom, zo zatrpknutosti, lamentovania. Aké je moje srdce? Mám v ňom horkosť? Mám tam nejaký smútok? Je moja reč na CHVÁLU Boha, o tom, čo je krásne, alebo je vždy plná sťažovania sa? Prosme si od Pána milosť odvahy, prosme: Pane, príď nás POTEŠIŤ.

 

21. máj

Mária povedala „áno“ anjelovmu posolstvu, mala odvahu DÔVEROVAŤ v radostnú zvesť a preniesť ju do života vernej oddanosti jej povolaniu, totálneho DAROVANIA seba samej a úplnej odovzdanosti láskyplnej starostlivosti Boha. Tak ako Mária, buďte mierni, ale odvážni v PRINÁŠANÍ Ježiša a Jeho lásky druhým.

 

18. máj

Strach OCHROMUJE človeka a často ho vedie k nesprávnym rozhodnutiam. Strach ODRÁDZA človeka, aby prevzal iniciatívu, navádza ho utiekať sa k riešeniam, ktoré sú isté a zaručené, a tak človek nevykoná žiadne dobro. Na to, aby človek rástol počas svojej cesty životom, nemá mať strach, potrebuje DÔVEROVAŤ.

 

17. máj

Novosti nie sú všetky zlé, stačí pomyslieť na evanjelium, na Ježiša, ktoré je novosťou. Ale je potrebné vedieť rozlišovať. Je potrebné novosti ROZLIŠOVAŤ. Pochádza táto novosť od Pána? Pochádza od Ducha Svätého? Pochádza od Boha, alebo má koreň v ZVRÁTENOSTI?

 

16. máj

Svätá omša znamená VSTÚPIŤ do Ježišovho utrpenia, smrti, zmŕtvychvstania a nanebovstúpenia. Keď ideme na svätú omšu, akoby sme išli na Kalváriu a sme v tej chvíli tam, VEDIAC, že ten muž je Ježiš... dovolili by sme si baviť sa medzi sebou, fotiť, robiť tak trochu divadlo? Nie! Určite by sme boli v tichu, v plači a aj v radosti, že sme zachránení.

 

14. máj

Ježiš Kristus svojím utrpením, smrťou, zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením doviedol Paschu k naplneniu. Svätá omša je PAMIATKOU tej Jeho Paschy, Jeho exodu, ktorý uskutočnil pre nás, aby nám dal vyjsť z otroctva a voviedol nás do zasľúbenej zeme večného života. Nie je iba spomienkou, je SPRÍTOMNENÍM toho, čo sa stalo pred dvadsiatimi storočiami.

 

9. máj

Pán povoláva Ondreja a Šimona Petra slovami: „Poďte za mnou.“ (Mt 4,19) Nasledovať Krista neznamená uháňať vpred vlastnými silami! Pán niektorých pozve nasledovať Ho ako KŇAZI a stať sa rybármi ľudí. Iných zavolá stať sa ZASVÄTENÝMI osobami. A iných zas zavolá do MANŽELSKÉHO života stať sa milujúcimi otcami a matkami. Akékoľvek je vaše povolanie, buďte odvážni, veľkodušní a predovšetkým radostní!

 

3. máj

Blahoslavenstvá sú ingrediencie pre šťastný život: blažení sú jednoduchí, ponížení, tí, ktorí dávajú miesto Bohu, dokážu PLAKAŤ nad druhými a nad vlastnými zlyhaniami, ktorí zostávajú mierni, BOJUJÚ za spravodlivosť, sú MILOSRDNÍ ku všetkým, uchovávajú si čistotu srdca, pracujú vždy pre pokoj a zotrvávajú v radosti, neprechovávajú nenávisť a aj vtedy, keď trpia, odpovedajú na zlo dobrom.

 

2. máj

Ak sme prijali svoje schopnosti od nebeského Otca, musíme ich dať do SLUŽBY bratom, a nie z nich ťažiť pre náš osobný záujem a uspokojenie. Nesmieme sa považovať za vyšších od druhých. SKROMNOSŤ je zásadne dôležitá pre život, aby bol v súlade s učením Ježiša, ktorý je tichý a pokorný srdcom a prišiel nie dať sa obsluhovať, ale SLÚŽIŤ.

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria