Navigácia

myšlienka Svätého otca na dnes

 

15.3.

Ak pochybíš, vstaň. Nič nie je ĽUDSKEJŠIE ako urobiť chybu. Chyby sa ti nesmú stať väzením. Boží Syn neprišiel kvôli zdravým, ale kvôli chorým, takže prišiel aj kvôli tebe. A ak v budúcnosti ešte urobíš chybu, vstaň! Lebo Boh je tvojím PRIATEĽOM.

 

14.3.

Vytváraj POKOJ uprostred ľudí a nepočúvaj hlas tých, čo zasievajú nenávisť a rozdelenia. Nepočúvaj tieto hlasy. Ľudia, aj keď sú vzájomne odlišní, boli stvorení pre vzájomné spolužitie. V nezhodách maj trpezlivosť, jedného dňa odhalíš, že každý je nositeľom nejakého zlomku PRAVDY.

 

13.3.

Kdekoľvek si, BUDUJ! Ak si na zemi, vstaň! Nikdy NEZOSTÁVAJ v páde, povstaň, dovoľ, aby ti druhí pomohli vstať na nohy. Ak sedíš, daj sa na cestu! Ak ťa paralyzuje nuda, vyžeň ju dobrými skutkami! Ak sa cítiš byť prázdny alebo zdemoralizovaný, popros Ducha Svätého, aby znovu ZAPLNIL tvoju ničotu.

 

12.3.

Zápas, ktorý vedieš tu na zemi, nie je zbytočný. Na sklonku života nás nečaká stroskotanie, nosíme v sebe semienko absolútna. Boh nesklame. Ak do našich sŕdc vložil NÁDEJ, nechce jej dať zaniknúť v neustálych frustráciách. Všetko sa rodí, aby ZAKVITLO vo večnej jari. Aj nás Boh stvoril, aby sme kvitli. Pamätaj na dialóg, keď dub požiadal mandľovník: „Rozprávaj mi o Bohu“. A mandľovník ROZKVITOL.

 

22.2.

Prosím, živte v sebe radosť srdca, ktoré stretlo Pána. Túto radosť s Ježišom vám nikto nebude môcť vziať! Oheň Kristovej lásky robí túto radosť postačujúcou na ZAPÁLENIE celého sveta. Čo by vám mohlo brániť v tom, aby ste ZMENILI spoločnosť? Majte odvahu snívať o veľkých veciach!

 

21.2.

Každý deň pracujte v TERÉNE, tam, kde žije Boží ľud. Je neprípustné nechať sa paralyzovať klimatizáciou kancelárií, štatistikami a abstraktnými stratégiami. Je nevyhnutné obrátiť sa na človeka v jeho konkrétnej situácii. Misia sa realizuje ZBLÍZKA.

 

20.2.

Kriste, daj, aby sme sa usilovali obnoviť tvoje telo. Nech sme tvojimi nohami, aby sme šli v ÚSTRETY núdznemu bratovi, tvojimi ramenami, aby sme OBJALI toho, kto stratil vlastnú dôstojnosť, tvojimi rukami, aby sme ŽEHNALI a utešovali toho, kto plače v samote. Daj, nech sme svedkami tvojej lásky a nekonečného milosrdenstva.

 

19.2.

PRAVDA je neoddeliteľnou spoločníčkou SPRAVODLIVOSTI a MILOSRDENSTVA. Všetky tri vo vzájomnom spojení sú zásadne dôležité pre budovanie pokoja. Na druhej strane každá z nich bráni tomu, aby sa dve ostatné zdeformovali a aby sa premenili na nástroje pomsty proti slabšiemu.

 

16.2.

Aj uprostred kríz Boh naďalej POVOLÁVA. Bolo by ilúziou myslieť si, že všetci začuli volanie Pána v rodinách založených na pevnej láske, plnej hodnôt ako veľkodušnosť, horlivosť, vernosť a trpezlivosť. Niektorí áno, ale nie všetci. Zrod Božieho povolania má bližšie k tomu, čo opisuje Božie slovo: cesta UTRPENIA a KRVI.

 

15.2.

Bude prekrásne objaviť, že nič nebolo STRATENÉ, žiaden úsmev ani žiadna slza. Akokoľvek by bol náš život dlhý, bude sa nám zdať, že sme ho prežili ako okamih. A že stvorenie sa nezastavilo pri šiestom dni knihy Genezis, ale neúnavne pokračovalo ďalej, lebo Boh sa vždy o nás zaujímal. Až do dňa, kedy bude všetko DOVŔŠENÉ, v to ráno, keď zmiznú všetky SLZY.

 

14.2.

Pán sa od nás nikdy neodvráti, keď niečo potrebujeme. Ak sa niekedy zdá, že si nevšíma prosby o pomoc, je to na vyskúšanie a posilnenie našej VIERY. Všetci potrebujeme RÁSŤ vo viere a SPEVŇOVAŤ našu dôveru v Ježiša. On nám znovu pomôže nájsť smer, keď sme stratili kompas, keď je pred nami drsná cesta a keď je ťažké zostať verní.

 

13.2.

Kresťan vie, že Božie kráľovstvo a jeho moc lásky rastie ako veľké pšeničné pole aj napriek tomu, že medzi úrodou je aj KÚKOĽ. Vždy sú tu problémy, ohovárania, vojny a choroby, ale PŠENICA rastie a nakoniec bude zlo odstránené. Budúcnosť nemáme v rukách, vieme však, že Ježiš Kristus je tou najväčšou MILOSŤOU života.

 

12.2.

Neutiekajme sa k nostalgii, zármutku a bedákaniu. Vedzme, že Boh z nás chce mať dedičov prísľubu a tých, ktorí neúnavne pestujú sny. Som človekom jari alebo jesene? Jari, ktorá očakáva ROZKVET a OVOCIE, ktorá očakáva SLNKO, ktorým je Ježiš, alebo jesene, ktorá má vždy tvár zatrpknutú a sklonenú k zemi s výrazom feferóniek nakladaných v octe.

 

6.2.

Ježiš kladie učeníkom otázku, ktorá Mu najviac leží na srdci: „Ale za koho ma pokladáte vy?“ (Mt 16: 15) Týmto ,ale’ Ježiš ODDEĽUJE apoštolov od masy, ako keby povedal: ale vy, ktorí ste so mnou každý deň a poznáte ma zblízka, čo VIAC ste sa dozvedeli? Učiteľ OČAKÁVA od svojich vznešenejšiu a inú odpoveď než je verejná mienka.

 

5.2.

Boh chce, aby sme boli schopní snívať ako On a s Ním. A ak nejaký sen zhasne, VRÁŤME sa späť k jeho snívaniu. S nádejou HĽADAJME tie tlejúce uhlíky nášho prvého stretnutia s Ježišom. Je potrebné pamätať na oheň lásky, s akým sme raz prijali náš život ako dobrý plán, a týmto plameňom znovu OŽIVIŤ našu nádej.

 

1.2.

Keď sa budú v budúcnosti písať naše dejiny, čo o nás povedia? Že sme boli schopní nádeje, alebo že sme ukryli svoje svetlo pod mericu? Ak budeme verní nášmu krstu, budeme šíriť SVETLO nádeje. Krst je ZAČIATOK nádeje, ktorá je Božia. Tak budeme môcť budúcim generáciám odovzdať dôvody pre život.

 

31.1.

Aká to milosť, keď sa kresťan stáva ,Kristoforom’, čo znamená ,nosičom Krista’ vo svete! Obzvlášť pre tých, ktorí prechádzajú situáciami smútku, zúfalstva a temnoty. A toto možno vyčítať z mnohých maličkostí: zo SVETLA, ktoré si kresťan chráni v očiach, z hlbokého POKOJA, o ktorý nepríde ani v tých najzložitejších chvíľach, z ochoty MILOVAŤ aj po zakúsení mnohých sklamaní.

 

30.1.

Narodili sme sa dvakrát: prvýkrát do prirodzeného života, druhýkrát vďaka STRETNUTIU s Kristom v krstiteľnici. Tam sme zomreli smrti, aby sme v tomto svete žili ako Božie deti. Musíme šíriť vôňu krizmy, ktorou sme boli POMAZANÍ v deň nášho krstu. Žije a pôsobí v nás Duch Ježiša.

 

29.1.

Veríme, že Boh je Otec! Nie sme siroty, máme Otca. Veríme, že Ježiš zostúpil medzi nás a kráčal tým istým životom ako my, stal sa spoločníkom najmä tých chudobnejších a krehkejších! Veríme, že Duch Svätý neúnavne pôsobí pre DOBRO ľudstva a sveta, a že aj tie najväčšie bolesti dejín budú prekonané: toto je NÁDEJ, ktorá nás budí každé ráno!

 

26.1.

Chrámy bývali nasmerované na východ. Do posvätného priestoru sa vstupovalo cez dvere otvorené na západ a kráčajúc chrámovou loďou sa smerovalo na východ. Bol to dôležitý symbol. Dnes oveľa menej chápeme znamenia kozmu. Západ je kľúčovým bodom súmraku, tam svetlo zomiera. Východ je miestom, kde nad temnotami zvíťazí prvý lúč ÚSVITU a pripomína nám Krista, SLNKO vychádzajúce z výsosti.

 

25.1.

Umenie vyjadruje krásu viery a ohlasuje zvesť o veľkosti Božieho stvorenia. Preto keď obdivujeme nejaké umelecké dielo alebo prírodnú krásu, objavujeme, ako nám všetko rozpráva o Bohu a Jeho LÁSKE. Modlime sa za umelcov našich čias, aby nám svojimi dielami pomáhali odhaľovať KRÁSU stvorenstva.

 

23.1.

Sme zvyknutí zakusovať odpúšťanie hriechov, niekedy však až príliš „lacno“. Mali by sme si niekedy SPOMENÚŤ, koľko sme stáli Božiu lásku. Každý z nás stál dosť: ŽIVOT Ježiša Krista! On by ho bol dal aj pre len jedného z nás.

 

22.1.

Koľkí zotrvávajú v pomýlenom živote, lebo nenachádzajú nikoho, kto by bol ochotný sa na nich pozrieť iným spôsobom, Božími očami, s NÁDEJOU. Ježiš vidí možnosť ZMŔTVYCHVSTANIA aj u toho, kto urobil mnoho chýb. Ježiš je vždy tu s otvoreným srdcom, odpúšťa, objíma, chápe, približuje sa. Taký je Ježiš!

 

19.1.

„Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa?“ (Lk 7,49) Ježiš vykonal škandalózny skutok. Žena, hriešnica, si kľakla k Ježišovým nohám a vyliala na ne voňavý olej. Všetci šomrali: ak je Ježiš prorok, nemal by akceptovať takéto prejavy, hlavne od ženy ako je táto. Tieto nešťastnice slúžili len na tajné návštevy vysoko postavených mužov. Alebo na ukameňovanie.

 

18.1.

Loďka, ktorá počas dlhej plavby musí vzdorovať aj silným náporom vetra, búrkam a hrozbe, že sa prevráti, je nádherným obrazom reality Cirkvi všetkých čias. To, čo ju zachraňuje, nie je odvaha či kvality jej ľudí. ZÁRUKOU proti stroskotaniu je VIERA v Krista a v Jeho slovo.

 

17.1.

Viera v Pána a Jeho slovo nás nevedie cestou bez problémov, ale uisťuje nás o Ježišovej PRÍTOMNOSTI, pomáha nám prekonávať životné búrky a dáva nám ISTOTU, že je tu ruka, ktorá nás uchopí, aby nám pomohla čeliť ťažkostiam a tme. Viera nie je únikom pred problémami, ale OPOROU. Dodáva životu zmysel.

 

16.1.

Petrovi vo chvíli vykročenia z loďky nestačilo Ježišovo spoľahlivé slovo, nedržal sa toho akoby natiahnutého lana, ktorého sa možno prichytiť, a tak čeliť zradným a búrlivým vodám. Toto sa môže prihodiť aj nám. Keď sa človek silno NECHYTÍ Pánovho slova, začína sa POTÁPAŤ.

 

15.1.

Keď sa človek nechytí Pánovho slova, začína sa potápať. Kresťan nie je vo svojom živote uchránený od búrok a náročných situácií, preto rozhodujúcou oporou je VIERA jednotlivca i celého spoločenstva v Ježišovu PRÍTOMNOSŤ a POMOC.

 

10.1.

Spoločnosť obrala o hlas našich starších. Obrali sme ich o PRIESTOR, o možnosť porozprávať ich príbehy a skúsenosti. Odsunuli sme ich nabok a stratili tak BOHATSTVO ich múdrosti, možnosť nadviazania kontaktu s tajomstvom, ktoré im umožnilo napredovať. Zbavili sme sa svedectva manželov, ktoré uchovávajú vo svojom srdci s VĎAČNOSŤOU za všetko, čo prežili.

 

9.1.

Nemôžeme analyzovať, uvažovať a už vôbec nie modliť sa, akoby sme my boli ODLIŠNÍ. Všetci sa potrebujeme obrátiť, prísť pred Pána, obnoviť zmluvu a povedať SPOLOČNE s mýtnikom: Bože môj, zmiluj sa nado mnou hriešnym! Tak zostaneme ZAČLENENÍ, nie oddelení. Predstupujeme pred Pána s postojom pokory a načúvania.

 

8.1.

Nič a nikoho nestraťme, hľadajme a obnovujme nádej vo vedomí, že Boh KONÁ. Nikoho neopusťme len preto, že nie je na úrovni, aká sa požaduje. VYKROČME z principiálnych vyhlásení, ponorme sa do pulzujúceho srdca štvrtí, vložme sa do utvárania Božieho sna. To môžu robiť len ľudia viery, ktorí neprekážajú konaniu Ducha Svätého. A že si pri tom ZAŠPINIA ruky?

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria