Navigácia

Projekty

Erasmus+ KA1

V rámci šírenia výsledkov nášho projektu Rozvojom kompetencií učiteľa k rozvoju osobnosti študenta publikoval spravodajský portál Prešov24.sk článok o zapojení sa Gymnázia sv. Edity Steinovej do projektov programu Erasmus+. Ďakujeme portálu za mediálnu podporu.

http://presov.dnes24.sk/rozbehol-medzinarodne-projekty-co-maju-pomoct-kolegom-a-studentom-presovcan-pozoruhodne-povzbudzuje-skoly-230695

 

Projekt „Rozvojom kompetencií učiteľa k rozvoju osobnosti študenta“ je financovaný z prostriedkov Európskej únie.

Gymnázium sv. Edity Steinovej sa 17.3.2014 zapojilo do výzvy Európskej únie v programe Erasmus+. Ide o program, ktorý poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže.

Naša škola sa zapojila do výzvy projektom „Rozvojom kompetencií učiteľa k rozvoju osobnosti študenta“. Národná agentúra schválila rozpočet tohto projektu v plnej výške. Celé trvanie projektu je plánované do roku 2016. V prvej fáze projektu sa traja pedagógovia našej školy (Mgr. Pavol Vozár, Mgr. Petra Filová a Mgr. Mária Schaleková) zúčastnili na vzdelávaní Methodology for Secondary Teachers v anglickom meste Canterbury. Program bol zastrešený renomovanou organizáciou Pilgrims, ktorá má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním kvalitného coachingového vzdelávania pre učiteľov anglického jazyka. V ďalšom priebehu projektu sú naplánované vzdelávacie aktivity pre dalších pedagógov školy. 

Projekt „Rozvojom kompetencií učiteľa k rozvoju osobnosti študenta“ je financovaný z prostriedkov Európskej únie.

 

 

Blog učiteľa - Európsky projekt Erasmus+ KA1 s názvom „Rozvojom kompetencií učiteľa k rozvoju osobnosti študenta“ očami Mgr. Pavla Vozára

Ja a kolegyne Mária Ungrady a Petra Filová sme sa vybrali spolu cez letné prázdniny do Londýna a odtiaľ do historického mestečka Canterbury, ktoré je sídlom spoločnosti Pilgrims, lídra v poskytovaní metodológie anglického jazyka. Skúsenosť na nezaplatenie, ale nepredbiehajme. Po príchode nás čakala atmosféra, ktorá predznamenávala to, že sa ide "niečo" diať, a že sa niečo ideme niečo nové naučiť. Všetci sme si pochvaľovali tak lektorku na našich seminároch, ako aj samotný obsah a priebeh aktivít v projekte.

S odstupom času musím povedať, že ísť do Erasmus+ bola jedno z najlepších rozhodnutí, čo môže mladý (a zďaleka nie iba mladý) učiteľ urobiť. Vypadnúť načas vonku, čerpať inšpiráciu od iných učiteľov z celého sveta, byť súčasťou jedného z najrenomovanejších školiacich systémov pre učiteľov angličtiny (resp. predmetov vyučovaných v angličtine) aký existuje, a to všetko kryté financiami EÚ, to je silným impulzom pre každého učiteľa.

V praxi som sa presvedčil, že profesionálny posun bol rapídny, aj pocitovo, aj výkonnostne. Ináč sa pracovalo mne, a verím, že za študentov príde ocenenie rokmi v podobe ich dlhodobejších výsledkov a vedomostí z jazyka. To posúdi prax a budúcnosť.

Ak to zhrniem, myslím si, že ani každý z nás si cení šancu, ktorú sme od vedenia našej školy dostali a vážime si aj dôveru, ktorú do nás škola vložila, nakoľko od projektu čaká dlhodobejší kvalitatívny rast v oblasti výučby anglického jazyka.

Projekt „Rozvojom kompetencií učiteľa k rozvoju osobnosti študenta“ je financovaný z prostriedkov Európskej únie.

 

 

Diseminačný seminár k Európskemu projektu „Rozvojom kompetencií učiteľa k rozvoju osobnosti študenta“ pre učiteľov iných škôl

V pondelok, dňa 19.1.2015 sa na našej škole uskutočnil seminár za účasti viacerých zástupcov škôl z Košíc a okolia. Na seminári sme privítali takisto zástupcov Action School z Banskej Bystrice, ktorí nám pomohli v poskytovaní dôležitých a zaujímavých informácii súvisiacich s programom Erasmus+ ako takým, aj palete možností, ktoré ponúka. Na seminári zazneli postrehy z absolvovaných mobilít, benefity, ktoré projekt pre našu školu priniesol a zároveň sme s účastníkmi urobili prierez projektovými aktivitami a možnými partnerskými inštitúciami.

  

Projekt „Rozvojom kompetencií učiteľa k rozvoju osobnosti študenta“ je financovaný z prostriedkov Európskej únie.

 

 

ERASMUS+, program Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, opäť umožnil skvalitniť a podporiť vzdelávanie na Gymnáziu sv. Edity Steinovej. V ďalšej fáze projektu „Rozvojom kompetencií učiteľa k rozvoju osobnosti študenta“ sa v júli 2015 piati pedagógovia našej školy zúčastnili na dvojtýždňovom vzdelávaní v Canterbury (UK). Kurzy vrámci mobility boli opäť zastrešené spoločnosťou Pilgrims English Language Courses, ktorá inšpiruje učiteľov praktickou, humanistickou a kreatívnou metodológiou už viac ako 40 rokov.

Mgr. Talpašová  a Mgr. Hajduková sa zúčastnili kurzu Teaching Advanced Students,  Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP kurzu English Language Improvement for Teachers, Mgr. Labunová kurzu How to Motivate Your Students a Mgr. Kalapošová kurzu Creative Methodology for the Classroom.

Mobilita umožnila učiteľom rozvoj kreativity, odborno-predmetových, psychologických a komunikatívnych kompetencií a interkultúrneho povedomia. Pevne veríme, že nadobudnuté zručnosti a kompetencie počas kurzov podporia učiteľov osobne aj profesionálne, aby prostredníctvom najnovších metód výučby ďalej rozvíjali svojich študentov.

Projekt „Rozvojom kompetencií učiteľa k rozvoju osobnosti študenta“ je financovaný z prostriedkov Európskej únie.

                     

 

 

Blog učiteľa - Európsky projekt Erasmus+ KA1 s názvom „Rozvojom kompetencií učiteľa k rozvoju osobnosti študenta“ očami Mgr. Martiny Talpašovej

Gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach, kde pracujem, je náročné pre žiakov a rovnako aj pre učiteľov – svojimi úlohami, výzvami a požiadavkami na štúdium a prácu. Zároveň ale máme všetci vynikajúce možnosti na sebarozvoj a vlastné napredovanie – či už pri štúdiu alebo v pracovnej oblasti. Jednou z príležitostí pre učiteľov bola ja možnosť absolvovať zahraničnú pracovnú cestu do Spojeného kráľovstva, do Canterbury, konkrétne účasť na štruktúrovaných kurzoch Pilgrims v rámci mobility Erasmus+.

Prvotná predstava strávenia 15 dní v zahraničí počas letných prázdnin nebola veľmi lákavá, ale s odstupom času to určite hodnotím ako výborne načasované vzhľadom na uzavretie školského roka a ukončenie všetkých pracovných povinností. Čo sa týka môjho domáceho zázemia, všetci členovia rodiny dostali jasné pokyny a harmonogram, čo a kedy majú robiť s mojimi dvomi deťmi v čase mojej neprítomnosti. Zvládli to výborne a k spokojnosti všetkých zúčastnených.

Samotný fakt, že sme tento dovolenkový a zároveň študijný čas mohli stráviť viaceré kolegyne z jednej školy spolu, bol veľmi povzbudivý. Pripravovali sme sa, vybavovali všetky záležitosti a cestovali sme spolu, čo bolo určite výhodné a menej stresujúce.

Naša ponuka vzdelávacích kurzov v Canterbury bola veľmi pestrá, mohli sme si vybrať takú oblasť profesijného záujmu, akú sme potrebovali. Spolu s jednou kolegyňou sme absolvovali kurz „Teaching Advanced Students“, keďže žiaci na našom bilingválnom gymnáziu dosahujú na konci štúdia úroveň ovládania anglického jazyka na úrovni C1 – „advanced“. Vyučovaniu tejto úrovni žiakov sa na pedagogických fakultách nevenuje dostatočná pozornosť, preto bolo potrebné, aby sme sa viacerí vzdelali v tejto problematike.

Lektorka a vedúca nášho kurzu nás denne v troch 90 minútových blokoch obohacovala o svoje dlhoročné skúsenosti a vysoko odborné poznatky z vyučovania anglického jazyka s praktickými ukážkami a aktivitami. Nepodsúvala nám hotové návody, všetko sme si museli najprv sami vyskúšať a následne sme spoločne vyhodnotili každú aktivitu. Domov sme prišli s množstvom vlastných poznámok, dokumentov a ukážok, ktoré vieme využiť na hodinách. Na našich stretnutiach v rámci predmetových komisií v priebehu školského roka si radíme a vymieňame reálne nápady, tipy a skúsenosti s ostatnými kolegami.

Ďalšie kolegyne absolvovali kurzy „English Language Improvement for Teachers“, „How to Motivate Your Students“, „Creative Methodology for the Classroom“. Každý kurz bol iný a niečím výnimočný, každý lektor bol svojráznou osobnosťou, ako aj samotní účastníci z rôznych častí Európy a sveta.

Celý náš čas trávený mimo „povinného“ vyučovania - pri spoločných obedoch, pri večerných prednáškach či pri spoločných kultúrnych akciách - sme mali možnosť komunikovať s kolegami z iných krajín a rozprávať spolu o pracovných i osobných záležitostiach. Vytvorili sme si vzácne priateľstvá a sme naďalej v kontakte. Človek mal možnosť vnímať radosti i veľmi podobné starosti ostatných učiteľov z Európy, Južnej Ameriky či Ázie a uvedomovať si všetko pekné a hodnotné, čo máme doma, na Slovensku. Bolo pre mňa veľkou motiváciou vidieť a zažiť, že sa toľko šikovných a zanietených učiteľov (nielen mladých) chce ďalej vzdelávať a pracovať na sebe.

V neposlednom rade sme pobytom v anglicky hovoriacej krajine mali úžasnú príležitosť reálne využívať a zlepšiť si svoje znalosti anglického jazyka v bežnom živote – pri cestovaní, pri nakupovaní, v reštauráciách, pri návšteve kultúrnych pamiatok, počas výletu do Londýna a prímorskej oblasti či v každodennom kontakte s obyvateľmi „nášho“ malebného anglického mestečka. 

Celý vzdelávací kurz, stretnutia s odborníkmi z daného odboru, výmenu praktických návodov a osobnú skúsenosť zo života v anglicky hovoriacej krajine určite odporúčam aj ostatným kolegom a povzbudzujem ich k tomu. Osobnostné a profesijné benefity, plynúce z toho, sú obrovské.

Projekt „Rozvojom kompetencií učiteľa k rozvoju osobnosti študenta“ je financovaný z prostriedkov Európskej únie.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria