Navigácia

Prezentácia školy

Charakteristika školy

Gymnázium sv. Edity Steinovej bolo zriadené 1.septembra 2004. Naši žiaci študujú v dvoch odboroch:

 • osemročné gymnázium
 • päťročné bilingválne slovensko-anglické gymnázium.

Škola má všeobecnovzdelávací charakter, pripravuje študentov predovšetkým na štúdium na vysokých školách. Rozvoj osobnosti žiaka vidíme v dvoch smeroch, ktoré sa najviac rozvinú, keď sa prelínajú: kvalitné vzdelávanie a rozvoj hodnotového systému. Cieľom prvého smeru – kvalitného vzdelávania – je vynikajúcou angličtinou umožniť študentom budúce vysokoškolské vzdelanie najrôznejšieho smeru. Tento cieľ zabezpečujeme 100% kvalifikovanosťou všetkých učiteľov. Štúdium je postavené na rovnováhe medzi predmetmi anglického bloku a všetkých iných odborných predmetov. Cieľom druhého smeru – hodnotového – je nájsť a uplatniť svoje osobné kvality pre rozvoj seba a iných. Zároveň je snahou školy učiť tvorivo, samostatne a kriticky myslieť. Učiteľ nevie všetko, ale učiteľ vie otvoriť dvere k Poznaniu, ktoré nás prevyšuje. Vytvoriť priestor na vzťahy, na vzájomné spoznávanie sa v inom než školskom prostredí, učiť sa počúvať, či riešiť konflikty je rovnako dôležité ako poznať, získavať a využívať informácie. Tieto dva smery určujú hlavný smer školy: pripravovať  konkurencieschopnú a flexibilnú pracovnú silu pre trh práce s predpokladmi pre ďalšie štúdium v kontexte celoživotného vzdelávania, cieľavedomé podporovanie kontinuity trhu vzdelávania a trhu práce. Víziou školy je stať sa modernou školou, ktorá bude inovatívnymi metódami a formami práce sprostredkovať obsah vzdelávania a proces výchovy potrebám učiacej sa spoločnosti (vzbudzovanie záujmu o vzdelávanie, posilňovanie kreativity a schopnosti učiť sa, komunikovať, rozširovať a prehlbovať kľúčové a jazykové kompetencie) nielen študentom z  meste Košice ale ja zo širšieho okolia.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľ školy:
  Mgr. Pavol Vozár
  Telefón: 0915 865 140
  Email: riaditel.gymes@gmail.com

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com
  Telefón: 0907 609 351

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Ing. Lucia Carpenová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Adriana Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria