Navigácia

Umiestnenie absolventov 2016 na univerzitách

1.

Karlova univerzita, Fakulta Sociálnych Vied, Ekonómia a Financie

2.

Univerzita Komenského Bratislava, Farmaceutická fakulta, odbor farmácia

3.

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Hudba zaměření Jazz, Jazzová kytara

4.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Filozofická fakulta - Psychológia

5.

University of Aberdeen, School of Divinity, History and Philosophy, Master of Arts in History

6.

Univerzita Mateja Bela- Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov - medzinárodné vzťahy

7.

TUKE, Strojnícka fakulta, strojné inžinierstvo

8.

Univerzita Palackého v Olomouci, Prírodovedecká fakulta, Odbor Biologie a ekologie

9.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta – odbor Chémia

10.

University of Glasgow, College of Science and Engineering, Software, Engineering MSci

11.

University College of Northern Denmark, Aalborg- Hotel and restaurant management

12.

Vysoké učení technické v Brne, Fakulta informačných technológií, Informačné technológie

13.

Technická Univerzita – Stavebná fakulta- Pozemné stavby a architektúra

14.

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Právo

15.

Leopold-Franzens- Universität Innsbruck, Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik, Bachelorstudium Informatik

16.

Universita di Bologna, Business and Economics

17.

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, odbor farmácia

18.

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, odbor veterinárne lekárstvo

19.

University of Liverpool, Business studies and German

20.

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Finance a právo

21.

Glasgow Caledonian Uni - Media and Communication

22.

Prešovská univerzita, Filizoficka fakulta, anglicky jazyk a anglofónne kultúry

23.

Vysoké učení technické (VUT) Brno, Strojnícka fakulta, odbor Mechatronika

24.

ČVUT,  Fakulta Informačních technologii, studijní program Informatika

25.

Trnavská  univerzita, Právnická fakulta

26.

VŠE Praha, Fakulta financií a účtovníctva, odbor Financie

27.

Ekonomická univerzita v Bratislave

28.

Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

29.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, odbor - Aplikované mediálne štúdiá

30.

UK - Fakulta sociálnych a ekonomických vied, sociálna a pracovná psychológia

31.

The University of Strathclyde, Faculty of Science – Computer ScienceMEng

32.

Žilinská Univerzita, Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Stráž prírody

33.

UPJŠ, Filozofická fakulta,  masmediálne štúdiá

34.

České vysoké učení technické v Prahe, Technika a technológie v doprave

35.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta, americko- britské štúdia

36.

UNIPO - Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta,  Predškolská a elementárna pedagogika

37.

UPJŠ,  Právnická fakulta

38.

Univerzita Palackého v Olomouci, Přirodovědecká fakulta, Biológie a ekológie

39.

Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry - Architektúra a urbanizmus

40.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda , Fakulta masmediálnej komunikácie,
odbor - Aplikované mediálne štúdiá

41.

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Odbor: učiteľstvo biológia - chémia

42.

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Informatika

43.

Materská dovolenka smiley

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria