Navigácia

Umiestnenie absolventov GYMESu

Absolventi GYMESu 2017 v zahraničí  

University of Kent v Canterbury, grafický dizajn
JAMK University of Applied Sciences (Jyväskylä, Fínsko)
Copenhagen School of Design and Technology (KEA), Dánsko, Multimedia Design and Communication, AP (2 roky)
University of Glasgow, Computer science + physics
Edinburgh - Napier University, The School of Computing, Business Information Systems
Aarhus university, Dánsko - BSS (business and social sciences): economics and business administration 
University of Southampton: German Linguistic Studies
Karlova univerzita, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Karlova Univerzita Praha, informatika
Karlova univerzita Praha, humanitné štúdia
VUT Brno, Fakulta informačných technológií
Vysoká škola ekonomická v Praze, Mezinárodné ekonomické vzťahy - Cestovní ruch a regionální rozvoj
Vysoká škola chemická Praha, odbor- chémia a chemické technológie 
Univerzita Palackého Olomouc, Prírodovedecká fakulta, Anorganická chémia a chemická biológia
VUT Brno, Fakulta informačných technológií
Masarykova univerzita Brno, Lekárska fakulta, medicína 
Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakutla, archeológia
Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, estetika
Masarykova univerzita v Brne, Ekonomicko- správní fakulta, Podniková informatika
Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
Masarykova univerzita v Brne, Podniková ekonomika a manažment 

 

Absolventi GYMESu 2017 na Slovensku

TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky 
TUKE, Strojnícka fakulta,  Riadenie a ekonomika podniku
TUKE, Ekonomická fakulta
TUKE, Fakulta BERG
TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky, informatika  
TUKE, integrované systémy riadenia
Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, psychológia 
Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta, učiteľstvo anglický jazyk a psychológia
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, biológia
Univerzita Komenského Bratislava, Farmaceutická fakulta, farmácia 
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií,  politológia
Ekonomická univerzita v Bratislave, medzinárodné ekonomické vzťahy
UPJŠ Košice, Prírodovedecká fakulta, chémia
UPJŠ Košice, Filozofická fakulta, britsko-americké štúdiá
UPJŠ Košice, Právnická fakulta 
UPJŠ Košice, Lekárska fakulta, všeobecné lekárstvo
Prešovská univerzita, Filozofická fakulta,  prekladateľstvo
Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, učiteľstvo geografie a dejepisu
Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu
Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta,  predškolská a elementárna pedagogika 
Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, tlmočníctvo - prekladateľstvo
Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu, manažment
Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, anglický jazyk
Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Katolícka univerzita v Ružomberku, predškolská a elementárna pedagogika
Kolégium Antona Neuwirtha, Ivanka pri Dunaji

 

Absolventi GYMESu 2016 v zahraničí
 
University of Aberdeen, School of Divinity, History and Philosophy, Master of Arts in History
University of Glasgow, College of Science and Engineering, Software, Engineering MSci
University College of Northern Denmark, Aalborg- Hotel and restaurant management
Leopold-Franzens- Universität Innsbruck, Fakultät für Mathematik, Informatik und Physik, Bachelorstudium Informatik
Universita di Bologna, Business and Economics
University of Liverpool, Business studies and German
Glasgow Caledonian Uni - Media and Communication
The University of Strathclyde, Faculty of Science – Computer ScienceMEng
Karlova univerzita, Fakulta Sociálnych Vied, Ekonómia a Financie
Univerzita Palackého v Olomouci, Prírodovedecká fakulta, Odbor Biologie a ekologie
Vysoké učení technické v Brne, Fakulta informačných technológií, Informačné technológie
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Finance a právo
Vysoké učení technické (VUT) Brno, Strojnícka fakulta, odbor Mechatronika
ČVUT,  Fakulta Informačních technologii, studijní program Informatika
VŠE Praha, Fakulta financií a účtovníctva, odbor Financie
České vysoké učení technické v Prahe, Technika a technológie v doprave
Univerzita Palackého v Olomouci, Přirodovědecká fakulta, Biológie a ekológie
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Hudba zaměření Jazz, Jazzová kytara
 
Absolventi GYMESu 2016 na Slovensku
 
Univerzita Komenského Bratislava, +F83:G98Farmaceutická fakulta, odbor farmácia
Univerzita Komenského Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, sociálna a pracovná psychológia
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry - Architektúra a urbanizmus
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Filozofická fakulta - Psychológia
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, odbor farmácia
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika - Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, odbor veterinárne lekárstvo
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,  Právnická fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta – odbor Chémia
UPJŠ, Filozofická fakulta,  masmediálne štúdiá
    
Uniiverzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta, americko- britské štúdia
Ekonomická univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, strojné inžinierstvo
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta- Pozemné stavby a architektúra
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Informatika
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Právo
Trnavská  univerzita, Právnická fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda , Fakulta masmediálnej komunikácie, Aplikované mediálne štúdiá
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta masmediálnej komunikácie, odbor - Aplikované mediálne štúdiá
Žilinská Univerzita, Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Stráž prírody
Univerzita Mateja Bela- Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov - medzinárodné vzťahy
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Odbor: učiteľstvo biológia - chémia
Prešovská univerzita, Filizoficka fakulta, anglicky jazyk a anglofónne kultúry
       
Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, učiteľstvo hudobného umenia a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta,  Predškolská a elementárna pedagogika

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria