Navigácia

Študijný program

Študijný program

 

Študijný program bilingválneho odboru

 

 

   V 5-ročnom slovensko–anglickom bilingválnom odbore ponúkame kvalitné stredoškolské vzdelanie ako prípravu na vysokoškolské štúdium najrôznejšieho smeru. Počas celého štúdia je anglický jazyk druhým vyučovacím jazykom. Predpokladom štúdia v anglickom jazyku je úspešné zvládnutie prvého ročníka nášho gymnázia, v ktorom žiaci absolvujú 12 hodín anglického jazyka týždenne.

   Vyučovací blok anglického jazyka v 1. ročníku zahŕňa 4 predmety: anglický jazyk, anglická gramatika, anglická a americká literatúra a konverzácia v anglickom jazyku. 

     Anglický jazyk – 5 hodín všeobecnej angličtiny

    Žiaci sa dostanú z úrovne A2 na úroveň B1 na konci 1.ročníka. K tomu prispieva aj predmet anglický jazyk, kde si žiaci osvojujú  a prehlbujú všetky kompetencie a jazykové zručnosti, potrebné na zvládnutie požadovanej úrovne. V rámci týchto hodín sa venuje pozornosť aj príprave žiakov na štúdium odborných predmetov geografie, biológie a dejepisu od 2. ročníka tým, že sa už v 1. roč. postupne oboznamujú s odbornou anglickou terminológiou v rámci CLIL vyučovania – na 1 hod. týždenne.

     Anglická gramatika – 3 hodiny týždenne

 Predmet anglická gramatika nadväzuje na predmet anglický jazyk. Žiaci si dôkladnejšie precvičujú a upevňujú morfológiu a syntax anglického jazyka, predovšetkým v reálnych životných komunikačných situáciách. V 1.roč. sa venuje anglickej gramatike dostatočná pozornosť 3 vyuč. hodín preto, aby žiaci v ďalšom štúdiu mohli postupne dosiahnuť vysoký stupeň gramatickej správnosti a ovládať gramatiku v jej komplexnosti, aj keď budú venovaťpozornosť niečomu inému.

     Anglická a americká literatúra – 2 hodiny týždenne

    Prostredníctvom literatúry a čítaním literárnych diel si žiaci osvojujú základné pojmy z literatúry, aktívne si rozširujú slovnú zásobu, rozvíjajú komunikačné schopnosti a získavajú prehľad o kultúre národov, ktorých jazyk sa učia. Tento predmet je zaradený do prvých dvoch ročníkov s veľkým dôrazom na položenie dobrých základov pre kvalitné jazykové zručnosti žiakov. Uprednostňujú sa metódy samostatného štúdia, metódy diskusie, diela sa analyzujú, interpretujú a porovnávajú. Podporuje sa tak tvorivé a kritické myslenie žiakov a žiaci nadobúdajú pozitívny vzťah k literatúre. V štvrtom a piatom ročníku žiaci pracujú s originálmi literátnych diel anglických a amerických autorov.

     Konverzácia v anglickom jazyku – 2 hodiny týždenne

   Základným cieľom predmetu konverzácie v anglickom jazyku je rozvíjať ústny prejav predovšetkým cez rozvoj bohatej slovnej zásoby. Žiaci si tak nadobudnú a upevnia širokú škálu rôznych lexikálnych jednotiek a každodenných fráz, potrebných pre komunikáciu v bežnom živote, ako aj  pri ich ďalšom odbornom štúdiu. Vyučovanie sa realizuje pod vedením native učiteľa.

 

  Štúdium v anglickom jazyku garantujeme od 2. ročníka v týchto predmetoch: geografia, dejepis, biológia, matematika, informatika, anglická a americká literatúra. V 4.- 5. ročníku si žiaci zdokonaľujú svoje jazykové komunikačné zručnosti na predmete obchodná angličtina, ktoré budú môcť využiť pri ďalšom štúdiu, ako aj v pracovnej oblasti. 

   Blok anglického jazyka v 5. ročníku je rozdelený na 3 vyučovacie hodiny všeobecného anglického jazyka a 2 hodiny seminára v anglickom jazyku (s prípravou na maturitnú skúšku z ANJ). Dve voliteľné hodiny môžu žiaci venovať predmetu globálne štúdia alebo anglickej a americkej literatúre.

   Prostredníctvom vyučovania anglického jazyka je umožnené žiakovi získať:

  - v 3. ročníku:

    - znalosti a jazykové zručnosti na úspešné vykonanie medzinárodnej skúšky z anglického jazyka na úrovni B2 (napr. FCE, IESOL…),

  - v 4. ročníku:  

      - maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry,      

       - v 5. ročníku:  

      - maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovni C1,

      - všeobecnú štátnu jazyková skúšku na úrovni C1 - v anglickom jazyku pri splnení požiadaviek             štátnej jazykovej školy,     

     - znalosti a jazykové zručnosti na úspešné vykonanie medzinárodnej skúšky z anglického jazyka na úrovni C1 (napr. CAE skúška),

     - maturitnú skúšku z 2 - 4 voliteľných predmetov.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria