Navigácia

Informácie o ročníkových skúškach 1.ročník 3.ročník

Ročníkové skúšky

Informácie o ročníkových skúškach

INFORMÁCIA

pre rodičov a žiakov 1. a 3. ročníka bilingválneho odboru

o ročníkových skúškach z anglického jazyka

Vážení rodičia a žiaci, dovoľte nám predstaviť Vám základné skúšky z anglického jazyka, ktoré absolvuje žiak počas 5-ročného bilingválneho odboru. V snahe objektívne zistiť dosiahnuté úrovne ovládania anglického jazyka sa žiaci povinne zúčastnia tzv. ročníkových skúšok v 1. a 3. ročníku, samozrejme maturitných skúšok v 5. ročníku.

 1. Žiak sa na konci prvého ročníka dostáva na B1 (úroveň maturity z anglického jazyka na stredných odborných školách na Slovensku).

Ročníková skúška v 1. ročníku sa uskutoční koncom mája/začiatkom júna, pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Známka z písomného testu sa premieta do známky za 2. polrok z predmetu anglický jazyk, tvorí 30%  výslednej známky žiaka.

Známka z 1. konverzačnej úlohy na ústnej skúške tvorí 30% hodnotenia predmetu konverzácia v anglickom jazyku.

Známka z 2. úlohy na ústnej skúške tvorí 30% hodnotenia predmetu anglická a americká literatúra.

 1. Na konci tretieho ročníka žiak dosahuje úroveň B2 (úroveň maturity z anglického jazyka na klasických 4-ročných gymnáziách  na Slovensku). Okrem toho je žiak pripravený absolvovať medzinárodnú skúšku z anglického jazyka na úrovni B2 (napr. Cambridge FCE - First Certificate in English). Prípravu na túto skúšku majú žiaci bezplatne, v rámci vyučovania anglického jazyka. Žiaci sa na ňu pripravujú priebežne od 2. ročníka. Samotná účasť na medzinárodnej skúške na úrovni B2 je dobrovoľná, skúška bude spoplatňovaná podľa cien daných inštitúcií. Škola na základe žiadosti rodiča umožní žiakom absolvovať túto skúšku v oprávnených jazykových centrách.

 

Ročníková skúška v 3. ročníku na našej škole má podobu medzinárodnej skúšky Cambridge First Certificate in English. Žiaci, rodičia a vyučujúci majú možnosť získať spätnú väzbu o nadobudnutých vedomostiach získaných počas prvých troch rokov štúdia na gymnáziu. Uskutoční sa na konci mája/ začiatkom júna. Písomné časti sú v jeden deň, ústna časť je v iný deň. Presné dátumy sa upresnia.

Ročníková skúška pozostáva z troch písomných a jednej ústnej časti. (1. Reading and Use of English, 2. Listening, 3. Writing and 4. Speaking.)

Výsledná známka zo skúšky sa premieta do hodnotenia predmetu anglický jazyk v 2. polroku 3. ročníka, tvorí 40% výslednej známky žiaka.

Napr. na konci júna žiak bude mať z ANJ priemer známky 1,3 a z ročníkovej skúšky dostane známku 1. Výsledná známka na vysvedčení sa vypočíta takto:

1,3 x 0,60 + 1 x 0,40 = 0,78 + 0,4 = 1,18 – výsledná známka na vysvedčení je 1

alebo:

1,6 x 0,60 + 2 x 0,40 = 0,96 + 0,8 = 1,76 – výsledná známka na vysvedčení je 2

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria