Navigácia

O projekte

 

 

V školskom roku 2013/14 naša škola požiadala Agentúru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (skratka ASFEU) v rámci Operačného programu VZDELÁVANIE o nenávratný finančný príspevok. Agentúre sme predložili projekt s názvom „Dnes inovatívne učiť sa, myslieť a tvoriť, zajtra úspešne pracovať...“. plagat_ESFFB.pdf   Tento projekt nám bol schválený a postupne nám budú poskytnuté finančné prostriedky v hodnote pár sto tisíc eur.

Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity

Ukončenie realizácie aktivity

Hlavné aktivity

 

 

1.1 Inovovanie foriem a metód vzdelávania, zriadenie laboratórií a didaktických prostriedkov

02/2014

03/2015

1.2 Implementácia inovovaných vzdelávacích materiálov a didaktických prostriedkov do vyučovania

07/2014

06/2015

2.1 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

02/2014

03/2015

Podporné aktivity

 

 

Riadenie projektu

02/2014

07/2015

Publicita a informovanosť

02/2014

07/2015

 

Ciele projektu:

Strategický cieľ projektu

Skvalitnenie vzdelávania žiakov novými formami, metódami a vzdelávacími prostriedkami pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti modernými učiteľmi.

Strategickým cieľom nášho projektu je skvalitnenie vzdelávania smerom k žiakom  a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v stredoškolskom veku smerujúcim k uplatneniu na trhu práce a vo vedomostnej spoločnosti. K tomu je potrebné aj neustále vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy tak, aby dokázali reagovať na aktuálne potreby trhu práce inováciou vzdelávacieho obsahu. Všetky aktivity projektu sú zamerané na prepojenie vzdelávacej sféry so svetom práce a výroby (s praxou) a na rozvoj sociálnych, komunikačných a interpersonálnych zručností žiakov. Projekt počíta s inováciou metód,  foriem, obsahu vzdelávania, didaktických prostriedkov a zriadenie prírodovedných laboratórií. Prioritne sa projekt orientuje na zriadenie chemicko-biologického laboratória, fyzikálneho laboratória a na vybavenie multimediálnej učebne.

Zameranie projektu je v súlade s operačným programom Vzdelávanie s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť zmenou vzdelávacieho systému smerom k potrebám trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Väzba na príslušné ciele výzvy

Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a SŠ a s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania.

Špecifické ciele opatrenia, na ktoré sa výzva viaže, sú:

1. Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti;

2. Orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.

Inovovaním vzdelávacieho obsahu a didaktických prostriedkov smerom k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov nadväzujeme na skvalitnenie výučby a je výstupov na strednej škole  ako pevný základ pre budovanie a rozvíjanie vedomostnej spoločnosti pre potreby trhu práce.

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov prispejeme k inovácii a schopnosti reagovať na zmeny vo výučbe požadované zo strany trhu práce, ďalšieho vzdelávania a VŠ.

Špecifické ciele projektu:

1. Inovovať a modernizovať vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích materiálov, didaktických prostriedkov a zriadiť prírodovedné laboratóriá

 • Väzba na strategický cieľ projektu:

Inovovaním vzdelávania sa snažíme rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti hlavne inovovaním foriem, metód, obsahu a didaktických prostriedkov. Našou prioritou je zriadiť chemicko-biologické laboratórium, fyzikálne laboratórium a vybaviť našu školu didaktickými prostriedkami, vzdelávacími materiálmi a doplniť knižničný fond. 

 

2. Zvyšovať odbornú kvalifikáciu pedagogických zamestnancov potrebnú k premene tradičnej školy na modernú

 • Väzba na strategický cieľ projektu:

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov zvýšime zručnosti a vedomosti, ktoré sú potrebné pre premenu klasickej výučby na modernú, ktorá je schopná reagovať na požiadavky trhu práce a VŠ.

Každý zo špecifických cieľov projektu má za úlohu naplniť jeden z celkov, ktoré spolu tvoria strategický cieľ projektu.

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria