Navigácia

Informácie o ročníkových prácach Termíny RP 2016/2017 Prílohy

Ročníkové práce

Informácie o ročníkových prácach

Ročníková práca (ďalej RP) je spracovanie odborného textu v rozsahu min. 15 strán čistého textu (cca 27000 znakov) na zvolenú tému pod vedením konzultanta v rámci jedného vyučovacieho predmetu v priebehu jedného školského roka. Práca sa má opierať o skutočné fakty získané hlbším štúdiom odbornej literatúry a iných prameňov. Práca má predovšetkým teoretický charakter, nežiada sa, aby mala povahu výskumu.

Ročníková práca na Gymnáziu sv. Edity Steinovej je povinná pre žiakov 2. ročníka päťročného odboru štúdia na gymnáziu. Zadáva sa v individuálnej forme, je písaná v slovenskom jazyku v presne určenej štruktúre. Tému RP si žiak vyberá sám na základe vypísaných tém na príslušný školský rok, vlastnú tému žiaka musí schváliť konzultant.

Žiak:

· si volí jednu z ponúknutých tém RP (témy sú zverejnené vždy podľa harmonogramu termínov na aktuálny školský rok (pozri v lište Termíny);

· samostatne píše prácu pod vedením konzultanta, riadi sa jeho radami a odporúčaniami, absolvuje konzultácie;

· riadi sa inštrukciami a pravidlami o RP, sleduje aktuálne informácie a dodržiava termíny (odovzdanie protokolu o téme RP, konzultácie, odovzdanie RP, prezentácia RP);

· v mimoriadnych prípadoch má žiak možnosť po dohode s konzultantom zmeniť tému RP, o zmenách je povinný informovať koordinátora RP  (je potrebné odovzdať nový protokol o RP);

· je oboznámený s bodovým hodnotením jeho RP, po prezentácii RP s celkovým hodnotením a výslednou známkou.

Konzultácie RP

V priebehu písania RP je žiak povinný konzultovať svoj postup s konzultantom a riadiť sa jeho pokynmi. Povinné sú minimálne dve konzultácie:

I. konzultácia:  sa musí uskutočniť v stanovenom termíne (pozri Termíny pre príslušný školský rok) a jej cieľom by malo byť stanovenie hlavného zamerania RP a postupu práce, odovzdanie anotácie práce (10 – 15 riadkov), určenie predpokladanej osnovy a predbežného členenia práce a zvoliť literatúru. Pri výskumných prácach je dôležité stanovenie predbežného postupu pri svojom výskume. Táto konzultácia vlastne overuje, či žiak zadanie témy pochopil a či dokáže vhodne selektovať zdroje informácií.

II. konzultácia sa musí uskutočniť v stanovenom termíne (pozri Termíny pre príslušný školský rok) a jej cieľom je koncept práce, presné členenie práce na kapitoly, prípadne ďalšie časti práce stanovené vyučujúcim, „hrubú“ podobu práce, príp. návrh príloh, podobu prezentácie.

Výsledok konzultácií sa hodnotí vyhovel – nevyhovel. Prístup žiaka ku konzultáciám je súčasťou celkového hodnotenia ročníkovej práce. Splnenie požiadaviek na konzultácie je súčasťou záverečného hodnotenia práce (možných 6 bodov z 35). Nevyhnutné je získať min. 2,5 b za konzultácie, inak nebude písomná podoba práce akceptovaná.

Podoba ročníkovej práce

Ročníková práca obsahuje tieto časti:

1. Titulný list

2. Abstrakt + kľúčové slová (v slovenskom jazyku)

3. Zoznam skratiek a značiek (ak sa v práci používajú)

4. Obsah

5. Úvod

6. Jadro práce (delené na kapitoly)

7. Záver

8. Resumé (zhrnutie v cudzom jazyku)

9. Zoznam použitej literatúry – v abecednom poradí

10. Prílohy (nemusia byť) 

Odovzdanie ročníkovej práce

Žiak je povinný odovzdať RP v predpísanej forme v stanovenom termíne na príslušný školský rok (termín na aktuálny školský rok pozri v prílohe Termíny):

a) jeden výtlačok v hrebeňovej väzbe; 

b) jeden, max. 2 súbory (práca, príp. príloha) v elektronickej podobe spracovanej vo formáte DOC alebo RTF, pričom tlačená a elektronická podoba práce musia byť identické;

c) súčasťou práce je prezentácia v programe Power Point v rozsahu 8-10 snímok („slidov“). Prezentáciu nie je potrebné odovzdať, je potrebné pripraviť ju do termínu určeného konzultantom.

Hodnotenie ročníkovej práce

 • Výsledná známka z RP sa započítava do výslednej koncoročnej známky z predmetu, v ktorom bola RP písaná. Bude stanovená na základe váženého priemeru podľa vzorca: 2x priemerná známka z predmetu + známka z RP delené 3.

I. obsah - max 12b (zvládnutie témy, práca s odbornou literatúrou, vlastný prínos, schopnosť prichádzať k správnym záverom, objektívnosť);

II. forma - max 8 b (výber vhodnej literatúry = relevantné – seriózne – zdroje; korektné, správne citovanie + bibliografické odkazy, dodržanie predpísaného formátovania a rozsahu, úroveň jazyka a štýlu, kompozícia, spracovanie príloh);

III. priebežná príprava - max 6 b (účasť na konzultáciách, príprava na konzultácie, zapracovanie pripomienok konzultanta).

 • Aby bolo možné prácu prezentovať, je nutné získať za písomnú podobu práce min. 7 bodov, spolu teda aspoň 9,5 b (konzultácie + hodnotenie predloženého textu RP). Pri prezentácii – hodnotí sa rozsah, formálna a obsahová prehľadnosť prezentácie, ústny prejav žiaka a jeho schopnosť reagovať na prípadné otázky.

 

 • Nie je pravidlom, že konzultant je zároveň vyučujúcim predmetov v 2. ročníku.
 • Konzultant hodnotí RP po stránke formálnej a obsahovej, prístup ku konzultáciám a prezentáciu RP.
 • Jednotlivé časti hodnotenia sa bodujú príslušným počtom bodov.
 • Ak žiak prácu neodovzdá, je hodnotený známkou 5. Táto známka sa mu započíta do priemeru podľa vyššie uvedeného vzorca.

 

Prezentácia/obhajoba ročníkovej práce

Každý zo žiakov je povinný pripraviť prezentáciu v programe Power Point v rozsahu 8-10 snímok („slidov“) o svojej práci a jej téme. Konzultant určí termín, kedy žiak prezentuje svoju prácu pred žiakmi inej triedy. Predpokladaná doba prezentácie žiaka je 15-20 min. Žiak na začiatku obhajoby krátko predstaví prácu, náplň: obsah práce a jej výsledky. 

Prezentácie ročníkovej práce sa môžu zúčastniť i rodičia žiaka.

Hodnotenie prezentácie – max 9 b (obsahová prehľadnosť, pútavosť, vhodná forma, úroveň ústneho prejavu a reakcií na položené otázky, dodržanie časového limitu). Zvláštny ohľad pri prezentácii sa berie na jazykovú stránku práce a ústny prejav žiaka pri obhajobe. Žiaci a konzultant majú právo klásť otázky a prezentujúci žiak na ne odpovedá. Prezentácia práce je súčasťou celkového hodnotenia RP.

· Harmonogram prezentácií bude zverejnený na nástenke školy na začiatku mája príslušného školského roka.

Konzultant môže upraviť časový rozsah prezentácie (t. j., že prezentácia má trvať napr. max. 15 minút);

· Najlepšie práce z ročníka sú vybrané do prezentačného dňa (na konci júna), kedy sú práce prezentované pred učiteľmi a žiakmi školy.

Záverečné hodnotenie RP

 • Pri vypísanej téme je stále uvedené, do ktorého predmetu sa jej hodnotenie zaráta. 
 • Precentuálne hodnotenie podľa dosiahnutých bodov sa prepočíta na známku podľa platnej stupnice hodnotenia
 • Koncoročné hodnotenie z daného predmetu podľa vyššie uvedeného vzorca
 • Podmienkou ústnej prezentácie je teda získanie minimálneho počtu 9,5 b za predchádzajúce súčasti práce.
 • Ak je práca dokázateľne posúdená ako plagiát (okopírované informácie bez uvedenia zdrojov) = hodnotenie 5 + pokarhanie riaditeľom školy.
 • Ak žiak prácu neodovzdá alebo neabsolvuje niektorú z jej povinných zložiek, bude mu chýbať 33% hodnotenia z daného predmetu, preto z tohto predmetu nebude klasifikovaný a musí vykonať komisionálnu skúšku z daného predmetu na konci školského roka.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľka školy:
  Mgr. Mária Dečová, PhD.
  Telefón: 0915 865 140
  Email: gymeske@gmail.com
  mobil: 0915 865 140

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Mgr. Adriána Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Monika Wassermannová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria