Navigácia

Informácie o štúdiu

Na štúdium v 8-ročnom odbore s bilingválnym programom prichádzajú do prvého ročníka Gymnázia sv. Edity Steinovej žiaci z 5. ročníka základných škôl. Pri prechode zo základnej školy na gymnázium je potrebné pripraviť žiakov na náročnejší systém učenia sa. Cieľom prvého ročníka (prímy) 8-ročného gymnázia je, aby žiaci získali dobré učebné návyky, aby v nich učitelia podnietili motiváciu k učeniu sa a k ich osobnému rozvoju. Veľký dôraz kladieme hneď od začiatku štúdia na vytvorenie dobrého tímu v triede a na rozvíjanie sebapoznania v kolektíve. 

Prvé tri ročníky štúdia sú zamerané na postupné rozširovanie slovnej zásoby a znalostí z anglického jazyka vo všetkých jazykových zručnostiach prostredníctvom metódy CLIL. Napredovaniu žiakov napomáha predmet konverzácia v anglickom jazyku. Okrem hodín anglického jazyka sa žiaci postupne stretávajú s anglickou slovnou zásobou na hodinách geografie, dejepisu či biológie. 

Ako druhý cudzí jazyk si žiaci vyberajú z ponuky: ruský, nemecký a španielsky jazyk.  

Od kvarty je bilingválny program v osemročnom odbore totožný s bilingválnym programom pre 5-ročný odbor. Žiaci získavajú také vedomosti a zručnosti, ktoré im umožňujú od kvinty vzdelávanie v anglickom jazyku v týchto predmetoch: geografia, dejepis, biológia, matematika, informatika, anglická a americká literatúra a svetové náboženstvá.

Cieľom našej školy je presadzovať systém „Otvorenej školy“ pre najbližšiu komunitu a okolie. Organizujeme športové, vzdelávacie, kultúrne a duchovné podujatia pre žiakov školy, ich rodičov, miestnu farnosť a miestnu komunitu. Spomedzi rôznych aktivít môžme spomenúť pravidelné prezentačné celoškolské projekty, noci v škole pre celú školu či pre jednotlivé triedy, pravidelné tréningy volejbalistiek a florbalistov zapojených do ligy, prípravy na medzinárodné certifikáty, pravidelné kurzy angličtiny pre rodičov a sympatizantov školy, pravidelné denné vysielanie "rádioaktívnych" študentov, benefičné a vianočné koncerty... Množstvo týchto aktivít je organizovaných prostredníctvom Centra voľného času pri Gymnáziu sv. Edity Steinovej, ktoré ponúka žiakom aktivity v mnohých záujmových krúžkoch. Voľné ruky k nápadom a ich realizácii ponúkame taktiež žiackej školskej rade. Fotogalériu z našich aktivít si môžte pozrieť v hlavnom menu v ľavej lište.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice
  Charkovská 1, 040 22 Košice
 • Riaditeľ školy:
  Mgr. Pavol Vozár
  Telefón: 0915 865 140
  Email: riaditel.gymes@gmail.com

  Zástupkyňa pre výchovu a vzdelávanie:
  Mgr. Ivana Vaľková, PhD.
  Email: akademik.gymes@gmail.com
  Telefón: 0907 609 351

  Zástupca pre technicko-ekonomické činnosti:
  Mgr. Slavomír Hribľan
  Telefón : 0908 791 050
  Email: zastupca.gymes@gmail.com

  Vedúca anglického jazyka:
  Mgr. Martina Talpašová
  Email: martina.talpasova@gmail.com

  Sekretárka školy:
  Ing. Lucia Carpenová
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: sekretar.gymes@gmail.com

  Hospodárka školy:
  Mgr. Adriana Polomská
  Telefón: 055 799 48 75
  Email: hospodar.gymes@gmail.com

  Ekonóm školy:
  Marcela Bačová
  Telefón: 055 799 48 73
  0911 865 140
  Email: economy.gymes@gmail.com

  Personalistka: PaedDr. Erika Rusnáková
  Telefón: 055 799 48 73
  Email: pam.gymes@gmail.com

Fotogaléria